Klauzula informacyjna
1) Administratorem Danych Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 6 reprezentowane przez Agnieszkę Płóciennik z siedzibą w Rawiczu przy ul. Mikołajewicza 23, 63 – 900 Rawicz, zwany dalej Administratorem;
2) Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Katarzyna Jakubowska-Rozwalka dostępny pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, a także w celu wypełnienia obowiązkówi wykonywania szczególnych praw przez Administratora, której dane dotyczą,wzwiązku z obowiązującym ustawodawstwem realizacji
4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa o samorządzie gminnym , Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz inne akty prawne.
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom podatkowym i organom systemu ubezpieczeń społecznych.
6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji uprawnień Administratora i wynika z przepisów prawa; w przypadku niepodania tych danych, realizacja uprawnień jest niemożliwa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
7) Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przekazania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji
w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania,
• przenoszenia danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany w świetle obowiązującego prawa, w celu archiwizowania danych osobowych.