Statut

Przedszkola nr 6 w Rawiczu
im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
Rozdział 1
Przepisy wprowadzające Statut Przedszkola nr 6 w Rawiczu im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
§ 1

 1. Przedszkole jest placówką publiczną i nosi nazwę: Przedszkole nr 6 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka.
 2. Siedzibą przedszkola jest budynek: ul. Mikołajewicza 23, Rawicz,

     Nazwa przedszkola jest używana na pieczęciach w pełnym brzmieniu:

Przedszkole nr 6 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka

     ul. Mikołajewicza 23, 63-900 Rawicz

     NIP 6991825873 REGON 411421835  

 1. Umowy i faktury VAT, które dokumentują zakup i sprzedaż towarów i usług dokonane przez jednostkę będą obowiązkowo zawierać poniższe dane znajdujące się na pieczęci podłużnej w brzmieniu

Nabywca:

GMINA RAWICZ

ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz

NIP 6991871057                                        

Odbiorca:

Przedszkole nr 6

im. Przyjaciół Kubusia Puchatka

ul. Mikołajewicza 23, 63-900 Rawicz

ul. Mikołajewicza 23, 63-900 Rawicz

NIP 6991825873 REGON 411421835           

 1. Organem prowadzącym jest Gmina Rawicz, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Wielkopolski Kurator Oświaty.
 2. Przedszkole jest jednostką budżetową.
 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
  1. Przedszkolu- rozumie się przez to Przedszkole nr 6 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
  2. Rodzicach- rozumie się przez to prawnych opiekunów
  3. Dzieciach- rozumie się przez to wychowanków.

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola oraz sposób ich wykonywania

§ 2

1. Celem przedszkola jest:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności

       potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;

 1. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się

w tym, co jest dobre, a co złe;

 1. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie

w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

 1. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach

z dziećmi i dorosłymi;

 1. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

 1. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 2. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz

rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla

innych;

 1. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 2. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej

i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,  

aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są    

ważne w edukacji szkolnej;

11)umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

12) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną zakwalifikowane do przedszkola.

§ 3

1. Do zadań przedszkola należy:

 1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację warunkó

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w czterech obszarach rozwojowych dziecka:

       fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;

 1. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętnoś

       korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

 1. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci

       doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom

       rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

 1. organizowanie zajęć, zabaw i odpoczynku z wykorzystaniem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnego, naturalnego tempa rozwoju, wspierających indywidualność lub oryginalność dziecka, wzmacniających poczucie wartości oraz potrzebę uczestnictwa w grupie;
 2. organizowanie zajęć rozwijających nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności,  

dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo;

 1. organizowanie zajęć z wykorzystaniem treści adekwatnych do intelektualnych możliwości

i oczekiwań rozwojowych dzieci, prowadzących do rozumienia emocji, uczuć własnych i

innych ludzi oraz zdrowia psychicznego;

 1. organizowanie zajęć budujących wrażliwość, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, otoczenia, ubioru, muzyki,

tańca, śpiewu, teatru, sztuk plastycznych;

 1. organizowanie zajęć pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej

dziecko przyrody, rozwijających wrażliwość i umożliwiających poznanie wartości oraz norm

odnoszących się do środowiska przyrodniczego, możliwych do zrozumienia na tym etapie

rozwoju dziecka;

 1. organizowanie zajęć umożliwiających samodzielną eksplorację elementów techniki w

       otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego

       działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

10)organizowanie zajęć prowadzących do poznania norm społecznych, których źródłem jest

rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby w otoczeniu dziecka oraz rozwijania  

zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

11) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe, wynikające z nagłego pojawienia się w otoczeniu dziecka sytuacji lub zagrożeń, w tym zagrożeń cywilizacyjnych, takich jak patologiczne zjawiska społeczne, psychologiczna ingerencja mediów w rozwój dziecka, nieodpowiedzialne korzystanie z technologii, ubezwłasnowolnienie reklamą, moda, katastrofy, zdarzenia traumatyczne;

12) systematyczne wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczenia się prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu rozwoju umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

13) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami- umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego.

§ 4

 1. Cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa są:
  1. realizowane podczas zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w czasie pracy grupowej oraz zajęć indywidualnych;
  2. zawarte w rocznym planie pracy, który co roku jest opracowany przez zespół nauczycieli.
 2. Cele i zadania są realizowane poprzez:
  1. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega w szczególności na:
   1. wspieraniu potencjału rozwojowego dzieci, stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola;
   2. prowadzeniu przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych mających na celu rozpoznawanie trudności w zakresie edukacji i wychowania oraz możliwości psychofizycznych, a także określanie mocnych stron, zainteresowań dzieci;
   3. informowaniu rodziców o wynikach obserwacji, potrzebie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz o efektach udzielanej pomocy;
   4. zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci z uwzględnieniem czynników wpływających na funkcjonowanie wychowanka, w tym diagnozowanie środowiska;
   5. podejmowaniu współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie wspierania nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych w celu zwiększenia efektywności udzielanej pomocy;
   6. podejmowaniu współpracy z różnymi podmiotami, w szczególności z rodzicami, nauczycielem wychowawcą oraz specjalistami terapeutami w celu określenia spójnych, zintegrowanych form oddziaływań oraz zapewnienia wyrównywania szans edukacyjnych dzieci;
   7. udzielanie pomocy:

         - w trakcie bieżącej pracy;

         - w formie zajęć specjalistycznych;

        - zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania  

           przedszkolnego dla dzieci, które ze względu na stan zdrowia nie mogą realizować

           wszystkich zajęć przedszkolnych.

 1. Organizowanie kształcenia dla dzieci niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie

     potrzebie kształcenia specjalnego w szczególności przez:

 1. organizowanie zajęć rewalidacyjnych oraz innych odpowiednich do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
 2. powołanie zespołu nauczycieli, który we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i rodzicami w szczególności:

- dokonuje diagnozy polegającej na wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania dziecka i wysunięciu wniosków;

- opracowuje IPET na podstawie wyników diagnozy oraz uwzględnia zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

- dokonuje 2 x w roku szkolnym okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania, na podstawie której modyfikuje program wsparcia;

- informuje rodziców o podejmowanych w przedszkolu działaniach wobec   dziecka oraz wynikach dokonanych wielospecjalistycznych ocenach.

3) Umożliwianie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

 1. organizowanie wycieczek w celu poznania najbliższego środowiska lokalnego, włączenie w życie kulturalne miasta;
 2. kształtowanie postaw patriotycznych; miłości do ojczyzny, poszanowania symboli narodowych, regionalnych poprzez organizowanie w przedszkolu świąt państwowych, obchodzenie tradycji ludowych;
 3. organizowanie zajęć religii danego wyznania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uwzględnianie ich w rytmie dnia przedszkola;
 4. rozbudzanie świadomości językowej poprzez przygotowanie dzieci do posługiwania się j. angielskim;
 5. rozwijanie u wychowanków otwartości na wartość kultur europejskich;
 6. zagwarantowanie dzieciom różnych narodowości i różnych wyznań wychowania w duchu tolerancji i poszanowania odrębności narodowej i religijnej. Odmienność nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek oraz w jakiejkolwiek formie.
 7. Uwzględnianie zasad bezpieczeństwa oraz promocję i ochronę zdrowia, w szczególności przez:
  1. Określenie rytmu dnia w codziennej organizacji pracy przedszkola, który zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa, spokój oraz higieniczny zdrowy rozwój poprzez:

- zajęcia i zabawy zorganizowane w budynku przedszkola;

- zajęcia i zabawy zorganizowane na świeżym powietrzu ;

         Ramowy rytm dnia jest dostosowany do potrzeb dzieci i umożliwia przestrzeganie zasad higieny umysłowej;

 1. dostosowanie sprzętu, mebli do fizycznego rozwoju wychowanków;
 2. wyposażenie placu zabaw w urządzenia zapewniające dzieciom w wieku przedszkolnym bezpieczną zabawę na świeżym powietrzu;
 3. utrzymywanie pomieszczeń, urządzeń, sprzętów w odpowiednim stanie higieniczno-sanitarnym;
 4. organizowanie sytuacji i zdarzeń w celu kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej, łagodnego znoszenia stresów, wdrażanie do samodzielności w myśleniu i działaniu, uczenie samokontroli;
 5. kształtowanie umiejętności społecznych poprzez bezpieczne nawiązywanie kontaktów z osobami obcymi;
 6. zapewnienie w salach odpowiedniej temperatury i dopływu świeżego powietrza;
 7. zapewnienie dzieciom miejsca wypoczynku;
 8. organizowanie zajęć gimnastyki korekcyjnej w formie zajęć profilaktycznych kształtujących prawidłowe nawyki ruchowe;
 9. zachęcanie dzieci do aktywnego trybu życia poprzez uczestnictwo w lokalnych imprezach sportowych: turniej sportowy, turniej piłkarski, rawicki festiwal sportu;
 10. budzenie świadomości dotyczącej zdrowia i jego zagrożeń, organizowanie sytuacji sprzyjających kształtowaniu nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych do rozwijania samodzielności, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 11. kształtowanie postaw proekologicznych i zasad ochrony przyrody;

ł)   przestrzeganie ustalonych w przedszkolu procedur bezpieczeństwa dzieci;

 1. zapewnienie dzieciom opieki higienistki przedszkolnej;
 2. przestrzeganie ustawowych zaleceń przy układaniu jadłospisów, uwzględnianie indywidualnych wskazówek dietetycznych;
 3. udzielanie dzieciom pomocy w nagłych wypadkach, nauczyciele posiadają przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, natomiast pozostałe zabiegi lekarskie tylko za zgodą rodziców;
 4. podawanie lekarstw tylko dzieciom przewlekle chorym na wyraźne zlecenia lekarza i rodziców, za zgodą nauczyciela;
 5. proponowanie rodzicom ubezpieczenia grupowego dla dzieci. Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.
 6. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny poprzez:
  1. udzielanie w toku bieżącej pracy pomocy dzieciom rozwijającym się w sposó nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 1. podejmowanie pracy indywidualnej, sprzyjającej nabywaniu doświadczeń w zależności od potrzeb w obszarze : fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;
 2. prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych oceną gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole, mających na celu wczesne rozpoznanie u dzieci dysharmonii rozwojowych;
 3. informowanie rodziców o wynikach obserwacji pedagogicznych i diagnozy przedszkolnej w celu ujednolicenia oddziaływań przedszkole -dom;
 4. udzielanie wskazówek i włączenie rodziców do wspierania rozwoju i łagodzenia trudności;
 5. organizowanie spotkań rodziców ze specjalistami w przedszkolu w celu wsparcia rodziny i nabywania umiejętności wychowawczych;
 6. w uzgodnieniu z rodzicami przekazywanie informacji pracownikom poradni psychologiczno- pedagogicznej na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu w razie potrzeby przeprowadzenia pogłębionej diagnozy.
 7. Podejmowanie innych działań związanych z wychowaniem, nauczaniem i opieką w szczególności:
  1. stosowanie nowoczesnych metod pracy w celu kształtowania u dzieci czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji szkolnej.
  2. przygotowanie odpowiedniej aranżacji przestrzeni, umożliwiającej wspólną zabawę, naukę dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  3. zapewnienie wychowankom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności w poznawaniu świata poprzez różne zmysły, które są ważne w dalszej edukacji szkolnej;
  4. tworzenie warunków umożliwiających samodzielne działania, eksperymenty i badania w celu nabywania umiejętności bezpiecznego korzystania z elementów techniki w najbliższym otoczeniu oraz rozwijanie umiejętności prezentowania wytworów swojej pracy oraz przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  5. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych, rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne, sztuki plastyczne oraz poprawną wymowę pod względem artykulacyjnym i komunikatywnym;
  6. poznawanie i realizowanie norm związanych z ochroną środowiska poprzez samodzielne badanie i bezpośredni kontakt;
  7. za zgodą rodziców realizowanie treści wychowawczych związanych z pojawieniem się w otoczeniu dziecka sytuacji trudnych, istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
  8. systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących w przedszkolu, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, konsultacji;
  9. rozwijanie kompetencji społecznych- kreowanie sytuacji umożliwiających nabywanie przez dzieci umiejętności niezbędnych do utrzymania poprawnych relacji z rówieśnikami i dorosłymi poprzez:

- przekazywanie dzieciom wartości ogólnoludzkich zgodnych z uniwersalnymi zasadami etyki, normami społecznymi w duchu obywatelskim w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności poprzez wskazywanie wzorców wśród bohaterów literackich oraz w najbliższym otoczeniu;

- organizowanie w przedszkolu uroczystości rodzinnych w celu wzmocnienia więzi z najbliższą rodziną.

Rozdział 3

Organy przedszkola oraz ich kompetencje

 1. Organami przedszkola są:
 2. Dyrektor Przedszkola;
 3. Rada Pedagogiczna;
 4. Rada Rodziców.

§ 5

 1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.
 2. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organem prowadzącym, z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz związkami zawodowymi, z radą rodziców.
 3. Zakres kompetencji dyrektora przedszkola w szczególności polega na:
  1. sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu zgodnie z odrębnymi przepisami;
  2. kierowaniu bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą przedszkola;
  3. ponoszeniu odpowiedzialności za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola;
  4. realizowaniu zadań zgodnie z zarządzeniami organów nadzorujących pracę przedszkola;
  5. reprezentowaniu przedszkola na zewnątrz;
  6. sprawowaniu opieki nad wychowankami poprzez:
   1. stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
   2. organizowanie pomocypsychologiczno – pedagogicznej; szczegółowy zakres zadań dyrektora określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
   3. organizowanie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci;
   4. udzielanie zezwolenia na spełnianie rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci;
   5. współpracy z osobami sprawującymi opiekę zdrowotną nad dziećmi;
   6. dysponowaniu środkami określonymi w planie finansowym jednostki;
   7. organizowanie administracyjnej, w tym finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;

10)współdziałaniu ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych;

11)dopuszczaniu do użytku w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną;

12) wykonywaniu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom, nauczycielom i pracownikom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę;

13)organizowanie rekrutacji dzieci do przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami zawartymi w art.162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59)

14)zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej;

15)podejmowaniu decyzji w sprawach:

 1. przyznawania nagród dyrektora oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
 2. występowania z wnioskiem o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola;

   c) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

16) przewodniczeniu Radzie Pedagogicznej, w szczególności w zakresie:

 1. opracowania i przedstawienia Radzie Pedagogicznej każdego roku do 15 września planu nadzoru pedagogicznego tworzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego;
 2. przedstawienia radzie pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola w celu podnoszenia jakości pracy;

     c) realizowania uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji;

     d) wstrzymaniu uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i niezwłoczne

powiadomienie o tym organu prowadzącego przedszkola oraz sprawującego nadzór pedagogiczny;

 1. ustaleniu oceny pracy nauczyciela;
 2. zapewnieniu pomocy nauczycielom w realizacji zadań i ich doskonaleniu zawodowym, oraz w uzyskiwaniu kolejnych stopni awansu zawodowego;
 3. inspirowanie nauczycieli do podejmowania nowatorstwa pedagogicznego w celu zapewnienia atrakcyjności zajęć i podniesienia jakości pracy.
 4. Dyrektor przedszkola ma obowiązek powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko o spełnianiu przez dziecko obowiązku przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.
 5. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w miesiącu wrześniu „Zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego”. Wzór zaświadczenia zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (numer wzoru 69, MEN-I/53/2). Dyrektor prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.
 6. Dyrektor stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie działalności dydaktycznej i opiekuńczej placówki.
 7. Dyrektor stwarza warunki do realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
 8. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Dyrektor przedszkola możedrodze decyzji administracyjnej skreślić dziecko z listy wychowanków przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
 10. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępstwo pełni inny nauczyciel przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.
 11. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

§ 6

 1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która realizuje zadania dotyczące kształcenia, opieki i wychowania dzieci. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 2. Zakres kompetencji stanowiących:
  1. podejmowanie uchwał w sprawiezatwierdzenia planu pracy przedszkola;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
  3. podejmowanie uchwał w sprawieeksperymentów pedagogicznych;
  4. podejmowanie uchwał w sprawie wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy przedszkola;
  5. skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola.
  6. Przygotowanie projektu statutu lub jego zmian.

3. Zakres kompetencji opiniujących w szczególności:

 1. opiniowanie propozycji dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, oraz dodatkowo płatnych zajęć – dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 2. opiniowanie projektu planu finansowego;
 3. opiniowanie organizacji pracy przedszkola;
 4. opiniowanie programów wychowawczo - dydaktycznych przed dopuszczeniem ich do użytku w przedszkolu;
 5. opiniowanie propozycji dyrektora o przyznawaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 6. opiniowanie pracy dyrektora.

4. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie dyrektora z pełnionej funkcji.

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

6. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników.

7.Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności.

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 7

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków. Szczegółowy zakres kompetencji i działania Rady Rodziców określają przepisy prawaart. 83 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017 r. poz.59 ze zm.) oraz regulamin Rady Rodziców, w szczególności:

 1. Regulamin Rady Rodziców określa: organy rady, kadencję, zakres kompetencji, zasady wydatkowania zgromadzonych funduszy;
 2. Rada Rodziców może występować do dyrektorainnych organów placówki, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących placówki;
 3. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego rady rodziców i projekt planu finansowego przedszkola oraz plan pracy przedszkola;
 4. Rada Rodziców współdecyduje o formach pomocy dzieciom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej;
 5. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i gromadzić je na oddzielnym rachunku bankowym;
 6. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe.

2. Rada Rodziców jest wybierana celem zapewnienia zorganizowanego współdziałania rodziców w realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczych przedszkola.

 1. Spotkania – zebrania rodziców są protokołowane.

§ 8

 1. Zasady współdziałania organów przedszkola:
  1. każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny- plany działania;
  2. każdy organ przedszkola po analizie planów działania pozostałych organów może

włączyćsię do rozwiązywania konkretnych problemów przedszkola, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie nie naruszając kompetencji organu uprawnionego;

 1. organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów;
 2. koordynatorem działań między organami przedszkola jest dyrektor;
 3. organy przedszkola mogą wyrażać i przekazywać dyrektorowi opinię i wnioski dotyczące wszystkich spraw przedszkola;
 4. zasady dobrej współpracy są zawarte w kodeksie etyki i polityce antymobbingowej.
 5. przepływ informacji pomiędzy organami Przedszkola o proponowanych i planowanych działaniach, odbywa się poprzez: zebrania, kontakty indywidualne, ogłoszenia na tablicy, komunikaty i zarządzenia Dyrektora.
 6. Każdy organ przedszkola ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji określonych w ustawie Prawo Oświatowe Dz.U.z2017 r., poz. 59, ze zm.).
 7. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom przez podnoszenie poziomu jakości pracy placówki.
 1. Rozwiązywanie sporów między organami przedszkola:
  1. spory wynikłe pomiędzyorganami przedszkola rozwiązywane są wyłącznie na terenie przedszkola w drodze negocjacji i dochodzenia do kompromisu;stron biorących udział w sporze;
  2. wszelkie spory między organami rozstrzyga dyrektor;
  3. w przypadku gdy stroną sporu jest dyrektor, organem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest organ prowadzący, nadzorujący lub mediator zaakceptowany przez strony sporu;
  4. rozstrzygnięcia dyrektora i organów prowadzących i nadzorujących są ostateczne;
  5. przebieg spotkania negocjacyjnego jest protokołowany;
  6. protokół sporządza przedstawiciel organu nie biorącego udziału w sporze;
  7. w wyjątkowych i skomplikowanych przypadkach, w negocjacjach może uczestniczyć
   (na zaproszenie zainteresowanych stron lub jednej ze stron) przedstawiciel organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego (w zależności od problematyki, jakiej te negocjacje dotyczą).

 

Rozdział 4

Organizacja pracy przedszkola

§ 9

 1. Sposoby sprawowania opieki nad dziećmi odpowiednio w czasie zajęć przedszkola oraz poza przedszkolem:
  1. Opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i w trakcie zajęć poza przedszkolem sprawuje nauczyciel;
  2. Podczas krótkiej uzasadnionej nieobecności nauczyciela opiekę nad dziećmi może przejąć pracownik obsługi upoważniony przez nauczyciela;
  3. Nauczyciele i pracownicy przedszkola w czasie opieki nad dziećmi powinni przestrzegać procedury bezpieczeństwa oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności:
   1. przed każdym wyjściem na plac zabaw teren powinien być sprawdzony przez nauczyciela lub pracownika obsługi;

     b) wszelkie uszkodzenia, zniszczenia w przedszkolu i na placu zabaw należy zgłaszać do dyrektora przedszkola;

 1. zabrania się korzystania z urządzeń i zabawek w przypadku zauważenia zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu;

   d) z urządzeń na placu zabaw mogą korzystać:

     - dzieci uczęszczające do przedszkola jedynie pod nadzorem i opieką pracowników przedszkola;

     - dzieci, które zostały odebrane z placówki jedynie pod nadzorem i opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.

 1. Organizując zajęcia poza przedszkolem opieka jest sprawowana w następujący sposób:

              a)poza terenem przedszkola, ale w obrębie miasta podczas wycieczek i spacerów sprawuje opiekę nauczyciel i woźna oddziałowa;

             b)wyjścia poza teren przedszkola zgłaszane są dyrektorowi i odnotowywane w zeszycie wyjść, a ich organizacja i przebieg są zgodne z prawem o ruchu drogowym i przepisami bezpieczeństwa;

              c)podczas wyjazdu poza teren miejscowości należy przestrzegać wszystkich zasad zawartych w regulaminie wycieczek, w szczególności:

           - należy zapewnić 1 opiekuna na 5 dzieci;

           - opiekunem wycieczki może być nauczyciel albo inna osoba pełnoletnia po uzyskaniu zgody dyrektora;

           - kierownikiem wycieczki jest wyznaczony pracownik pedagogiczny;

           - dyrektor może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki;

         - wyjazd zorganizowanej grupy powinien być zgłoszony przez kierownika wycieczki na druku „karta wycieczki” wraz z załącznikami zgodnie z przedszkolnym regulaminem wycieczek;

         - na uczestnictwo w wycieczce zorganizowanej przez przedszkole rodzic musi wyrazić zgodę pisemną;

         - dla dzieci, które nie uczestniczą w wycieczce zapewnia się opiekę innego nauczyciela w grupie pozostającej w przedszkolu.

          d)     wobec dziecka, którego stan uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zakres i miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci.

§ 10

 1. Do przedszkola nie przyjmuje się dziecka chorego.
 2. W przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu powiadamia się o

     fakcie rodziców, którzy powinni odebrać dziecko z przedszkola.

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnionąprzez nich osobę zapewniającąpełne bezpieczeństwo:
  1. upoważnienie dokonuje się pisemnie w obecności nauczyciela lub dyrektora w pierwszych dniach, od rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym;
  2. nie wydaje się dzieci osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
  3. życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe;
  4. upoważnienie może być również udzielone osobie niepełnoletniej, która ukończyła 13 rok życia;
  5. upoważnienie może być stałe lub jednorazowe; udziela się go w formie pisemnej;
  6. wydanie dziecka następuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość wskazanego w treści pełnomocnictwa;
  7. upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców;
  8. rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;
  9. za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego odpowiedzialni są rodzice oraz nauczyciel danego oddziału przedszkolnego.

10)w przypadku nie odebrania dziecka do ustalonej godziny, nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców;

11)w przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobyturodziców, prawnychopiekunów nauczycieloczekuje z dzieckiem jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się zrodzicami, prawnymi opiekunami;

12)przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo od momentu przekazania dziecka nauczycielowi (pracownikowi przedszkola) do momentuodebrania dziecka od nauczyciela ( pracownika przedszkola);

13)fakt odebrania dziecka z przedszkola należy zgłosić nauczycielowi, pracownikowi przedszkola.

§ 11

 1. Przedszkole współpracuje z rodzicami proponując różne formy, które w zależności od rodzaju spotkań są organizowane dwa razy w roku, co miesiąc lub systematycznie w ciągu roku szkolnego. Należą do nich w szczególności:
 1. zebrania ogólne i grupowe, podczas których dyrektor i nauczyciele:
  1. przekazują rodzicom informacje na temat planów rozwoju przedszkola, wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, treści podstawy programowej, spraw bieżących;
  2. zachęcają rodziców do włączania się i współdecydowania w sprawach przedszkola i grupy w zakresie działań dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych poprzez decydowanie w sprawach: wycieczek, uroczystości, kiermaszu, festynów, akcji charytatywnych, ustalania kontraktów wzajemnych oczekiwań, wypełniania ankiet na różne tematy.
  3. Organizowanie zajęć otwartych, warsztatów, wystaw prac dziecięcych w celu prezentowania umiejętności dzieci;
  4. Organizowanie spotkań indywidualnych w formie konsultacji w celu:

   a) przekazywania rodzicom informacji na temat rozwoju dzieci i przygotowania do szkoły;

   b) ujednolicenia oddziaływań przedszkole- dom;

   c) udzielania wskazówek do pracy w domu w celu wspierania osiągnięć dzieci i łagodzenia trudności.

 1. Przekazywanie rodzicom informacji o zadaniach kształcących i wychowawczych bieżących informacji na tablicach ogłoszeń w szatni oraz w nowoczesnej formie z wykorzystaniem technologii informacyjnych.
 1. Organizowanie spotkań rodziców ze specjalistami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Rawiczu wposzerzenia wiedzy i nabywania nowych umiejętności wychowawczych.

§ 12

 1. W przedszkolu prowadzi się zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze:
 1. Dla dzieci niepełnosprawnych, które mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia;
 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

§ 13

1. Czas pracy przedszkola:

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest co roku przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej;
 2. Przedszkole świadczy bezpłatnie usługi w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku;
 3. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli;
 4. Godzina pracy nauczyciela trwa 60 min.;
 5. Czas trwania zajęć jest dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci:
  1. z dziećmi 3-4 letnimi około 15 minut
  2. z dziećmi 5-6 letnimi około 30 minut
  3. W arkuszu organizacyjnym pracy przedszkola dla dzieci 3-4 letnich określa się czas trwania zajęć z religii (0,15 minut), j. angielskiego wymiarze 0,5 godz. - w tym czasie nauczyciel ok. 15 minut przeznacza na zajęcia dydaktyczne i pozostałe ok. 15 minut na realizację świadczeń obejmujących zajęcia wychowawcze i opiekuńcze.
  4. Codzienną organizację pracy z dzieckiem w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia, który uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki w szczególności:
   1. godziny posiłków;
   2. propozycje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela a samodzielną zabawą;
   3. potrzebę codziennego przebywania na świeżym powietrzu w zależności od pogody.
   4. Terminy przerw w pracy przedszkola:
    1. przedszkole jest placówką nieferyjną;
    2. terminy przerw w pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wiosek Dyrektora
     i Rady Pedagogicznej;
    3. w okresie przerwy wakacyjnej, zatwierdzonej w arkuszu organizacyjnym Przedszkola dzieciom zapewnia się możliwość uczęszczania do innego, dyżurującego przedszkola;
    4. przerwę w pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej wykorzystuje się
     w szczególności na udzielenie urlopów, prowadzenie remontów oraz gruntownych porządków;
    5. przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy;
    6. w okresie między świątecznym, w przypadku niskiej frekwencji dzieci,grupy mogą być łączone.

§ 14

1.Inne sprawy związane z organizacją:

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku. Liczbę dzieci określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli;
 2. W przedszkolu każdą grupę przedszkolną powierza się opiece jednego lub dwóch nauczycieli, w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się trzech nauczycieli w grupach starszych;
 3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by jedna nauczycielka prowadziła swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu;
 4. Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest na podstawie obowiązującej podstawy programowej i przyjętych do realizacji programów.
 5. Przedszkole może być miejscem praktyk dla potrzeb zakładów kształcenia nauczycieli i praktyk zawodowych dla potrzeb szkół o kierunkach żywienia zbiorowego i medycznych;
 6. W przedszkolu organizuje się obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego;
 7. Dzieciom objętym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, których stanzdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola organizuje się nauczanieindywidualne na okres określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnegonauczania. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanychbezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin i realizuje się go w ciągu co najmniej dwóch dni;
 8. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć; Sposób dokumentowania zajęć w przedszkolu określają przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;

5) Godziny pracy przedszkola zapewniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

10)Zajęcia indywidualne przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka;

11)Przedszkole prowadzi działalność promocyjną przez:

 1. prowadzenie strony internetowej;
 2. prowadzenie portalu społecznościowego Facebook
 3. przekazywanie informacji o działalności przedszkola do lokalnej prasy;
 4. udział w wielu akcjach i imprezach środowiskowych;
 5. współpracy z instytucjami ze środowiska lokalnego.

§ 15

Zasady odpłatności:

 1. W Przedszkolu pobiera się opłaty za:
  1. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki świadczonych przez Przedszkole.
  2. Wyżywienie.
  3. Charakter opłat określa art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2203).
  4. Opłaty są pobierane z dołu po zakończonym miesiącu w terminie do dnia 10, następnego miesiąca.
  5. W przypadku przyjęcia dziecka do Przedszkola w trakcie miesiąca opłaty naliczane są proporcjonalnie od dnia przyjęcia.
  6. O wysokości opłat w danym miesiącu Intendent informuje Rodziców w terminie do 5 dnia następnego miesiąca w formie pisemnej z wyszczególnionym: imieniem nazwiskiem dziecka, wysokości opłaty za miniony miesiąc.
  7. Rodzice są zobowiązani do terminowego wnoszenia ustalonych opłat oraz skutecznego informowania o nieobecności dziecka w Przedszkolu.
  8. Od opłat nieuiszczonych w terminie nalicza się odsetki jak od zaległości podatkowych.
  9. Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczenia opłaty następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  10. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 1 pkt 1 określa Rada Miejska Gminy Rawicz, zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2019 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2203).
  11. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 1 , jest naliczana zgodnie z Uchwała Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki przez Przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rawicz, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Rawicz publicznych przedszkolach oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat.
  12. Warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 określa uchwała wskazana w ust. 10 zwolnienia na podstawie decyzji Dyrektora Przedszkola, po przedstawieniu przez rodzica w formie oświadczenia danych niezbędnych do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.
  13. Wyżywienie w Przedszkolu obejmuje trzy posiłki: śniadanie, drugie śniadanie, obiad.
  14. Wysokość opłaty za korzystanie z wyżywienia ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym Przedszkole, zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.59 ze zm. Z 2018 r., poz. 949 i 2203), w oparciu o koszty zakupu surowców spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków.
  15. Warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia opłat za wyżywienie określa art. 106 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm. Z 2018 r., 949 i 2203). Zwolnienia dokonuje na postawie decyzji Dyrektora Przedszkola, po przedstawieniu przez rodziców w formie oświadczenie danych niezbędnych do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.
  16. Rodzice będący w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów wyżywienia dziecka w Przedszkolu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu.

Rozdział 5

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników przedszkola

§ 16

 1. Do zadań nauczycieli przedszkola należy:
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, w szczególności nauczyciel jest zobowiązany:
  1. sprawować bezpośrednią opiekę nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trybie zajęć poza przedszkolem;
  2. kształtować czynne postawy dzieci wobec bezpieczeństwa własnego i innych, przekazywać dzieciom wiedzę o zagrożeniach;
  3. kształtować prawidłowe nawyki postawy ciała;
  4. przekazywać dzieciom właściwe wzorce i wyrabiać nawyki higieniczno-kulturalne;
  5. dbać o sprzęt i urządzenia, samodzielnie kontrolować ich stan lub delegować do sprawdzenia pracownika obsługi;
  6. niezwłocznie powiadamiać dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci;
  7. udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna;
  8. zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celów pobytu w przedszkolu i zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych;
  9. przekazywać drugiej nauczycielce wszelkie sprawy dotyczące dzieci, gdy opuszcza grupę wychowanków;
 3. Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania, nauczania i opieki nad dziećmi. Nauczyciel jest zobowiązany:
  1. zapoznawać rodziców z zadaniami wynikającymi z podstawy programowej i realizowanego programu;
  2. przedstawić rodzicom ramowy rozkład dnia w grupie;
  3. włączać rodziców w życie grupy i przedszkola;
  4. prowadzić kącik informacji dla rodziców;
  5. prezentować umiejętności i wytwory prac dziecięcych;
  6. udzielać rodzicom bieżącej, rzetelnej informacji na temat zdrowia ich dziecka;
  7. organizować spotkania z rodzicami w celu:

- przekazywania informacji na temat postępów w rozwoju i zachowaniu dziecka poprzez

   rozmowy indywidualne, zajęcia otwarte, uroczystości, eksponowanie prac plastycznych

- poznawania i ustalania potrzeb rozwojowych dzieci, ustalania form pomocy i włączania  rodziców w edukację dzieci.

 1. Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialność za jej wyniki i jakość - nauczyciele są zobowiązani w szczególności do:
  1. kierowania się dobrem dzieci, troską o zdrowie, postawy moralne i obywatelskie z poszanowaniem godności osobistej wychowanków;
  2. planowania pracy z dziećmi przez opracowanie tygodniowych planów pracy zgodnie z zasadami metodyki z zakresu wychowania zdrowotnego, społecznego, poznawczego i artystycznego;
  3. opracowania rocznego planu pracy przedszkola;
  4. aktywnego uczestnictwa w pracach zespołów nauczycielskich;
  5. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym i sportowo- rekreacyjnym;
  6. rzetelnego przygotowywania się do zajęć dydaktyczno- wychowawczych uwzględniając potrzeby i zainteresowania dziecka, z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych metod pracy;
  7. tworzenia warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności, zainteresowań, dążenia do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy;
  8. wspierania aktywności poznawczej dzieci nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń;
  9. otaczania indywidualną opieką każdego wychowanka i dostosowanie metod i form pracy do jego możliwości zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka;
  10. uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w zależności od potrzeb dzieci w celu nabywania nowych wiadomości i umiejętności oraz wykorzystywanie ich w pracy z wychowankami;
  11. przedstawienia dyrektorowi programów wychowania przedszkolnego wykorzystywanych do pracy w kolejnym roku szkolnym;
 2. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych. Nauczyciele są zobowiązani do:
  1. rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych przez prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
  2. prowadzenia bieżącej diagnostyki;
  3. tworzenia warunków wspomagających rozwój dziecka, podejmowanie działań stymulująco–kompensacyjnych wobec dzieci, które tego potrzebują uwzględniając wyniki

obserwacji;

 1. współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań przedszkole – dom;
 2. dokumentowania obserwacji pedagogicznych oraz przekazywania rodzicom spostrzeżeń pedagogicznych na temat rozwoju dzieci;
 3. przekazania pisemnej informacji rodzicom na temat gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 4. Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Nauczyciel jest zobowiązany w szczególności:

 1. informować specjalistów w przedszkolu o swoich spostrzeżeniach dotyczących rozwoju dziecka;
 2. wspólnie ze specjalistami ustalać działania stymulujące rozwój dziecka w zależności od potrzeb;
 3. prowadzić wiele działań zmierzających do osiągnięcia dojrzałości szkolnej na jak najwyższym poziomie, w zależności od indywidualnych predyspozycji dziecka;
 4. organizować spotkania rodziców i specjalistów w celu nabywania przez rodziców nowych umiejętności wychowawczych;
 5. za zgodą rodziców podejmować współpracę ze specjalistami z poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz instytucjami związanymi z opieką zdrowotną np. sanepid, w celu zapewnienia pomocy dzieciom i rodzicom.
 6. prowadzić dokumentację zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 7. Nauczyciele specjaliści: terapeuci i logopeda udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
  1. rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
  2. planują sposób ich rozwiązania;
  3. informują dyrektora o konieczności objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
  4. informują rodziców o podjętych działaniach, efektach i postępach dzieci.
 8. Informacje na temat przestrzegania czasu pracy oraz praw nauczycieli określają przepisy zawarte w Karcie Nauczyciela.
 9. Nauczyciele wykonują inne czynności zgodnie z odrębnymi przepisami oraz zlecone przez dyrektora przedszkola.

§ 17

 1. Dla zapewnienia prawidłowej organizacji pracy przedszkola zatrudnia się pracowników administracji i obsługi:
 • Pomoc administracyjna
 • Intendenta
 • Pomoc wychowawcy w oddziale dzieci 3 letnich
 • Woźną oddziałową w każdym oddziale
 • Szefową kuchni
 • Pomoce kuchenne
 • Pielęgniarkę- higienistkę
 • Woźnego – konserwatora
 • Pracowników młodocianych (w miarę potrzeb i zgłoszeń).
 1. W przedszkolu status prawny osób nie będących nauczycielami określają przepisy

     pracownikach samorządowych.

 1. Bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników jest dyrektor. Zależność służbowa w wykonywaniu obowiązków służbowych:
  1. woźna i pomoc wychowawcy współpracuje z nauczycielką;
  2. pomoc kuchenna podlega szefowej kuchni;
  3. szefowa kuchni współpracuje z intendentem;
  4. intendent nadzoruje pracę kuchni;
  5. Woźny konserwator współpracuje ze wszystkimi pracownikami przedszkola.
 2. Pracownicy przedszkola otrzymują zakresy czynności i zadań, które są zobowiązani wykonywać. Szczegółowe zakresy obowiązków zawarte są w aktach osobowych pracowników. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków każdy pracownik potwierdza podpisem.
 3. Do podstawowych zadań pracownika samorządowego zatrudnionego w przedszkolu należy w szczególności:
  1. przestrzeganie czasu pracy;
  2. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w przedszkolu porządku;
  3. przestrzeganie przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej;
  4. wykonywanie zadań sumiennie, poprawnie i bezstronnie;
  5. dbać o dobro przedszkola, chronić jego mienie, przestrzegać zasad współżycia społecznego;
  6. troska o dobro dzieci;
  7. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
  8. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami i współpracownikami;
  9. w zależności od potrzeb podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

§ 18

 1. Dyrektor przedszkola ma prawo zlecić wszystkim zatrudnionym pracownikom dodatkowe czynności i zajęcia wynikające z potrzeb organizacji przedszkola.
 2. Dyrektor sprawuje nadzór nad wypełnianiem obowiązków przez nauczycieli i pracowników administracyjno- obsługowych przedszkola.
 3. W nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

Rozdział 6

Dzieci i ich rodzice

§ 19

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W wyjątkowych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 r.
 2. Wszelkie sprawy związane z rekrutacją dzieci do przedszkola regulują odrębne przepisy zawarte w art.162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59) i Zarządzeniach Burmistrza dotyczących rekrutacji na dany rok szkolny.
 3. Dzieci 6- letnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59).

§ 20

 1. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, w szczególności do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu wychowawczego, opiekuńczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy umysłowej;
  2. ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej, ochrony i poszanowania jego godności osobistej;
 1. przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;
 2. akceptacji, życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym z uwzględnieniem indywidualnego tempa rozwoju i potrzeb dzieci;
 3. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych;
 4. umożliwienia reprezentowania przedszkola na zewnątrz poprzez udział w imprezach, konkursach, uroczystościach;
 5. pomocy ze strony nauczyciela i specjalistów w łagodzeniu różnic rozwojowych utrudniających dalsze zdobywanie wiedzy oraz ukierunkowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
 6. formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań, na które powinno uzyskać rzetelną, zgodną z prawdą odpowiedź;
 7. poznania możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu;

10)indywidualnego regulowania własnych potrzeb w zakresie:

a) wypoczynku, odprężenia, spokoju;

b) potrzeb fizjologicznych;

c) zdrowego odżywiania; picia gdy jest spragnione, samodzielnego komponowania posiłków.

 1. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
 2. Dziecko ma możliwość spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego zgodnie z odrębnymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59)
 3. Respektując prawa dzieci przedszkole określa jego obowiązki:
  1. właściwe zachowanie się wobec innych, szanowanie praw i odmienności innych;
  2. przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa i zasad ustalonych w grupie;
  3. szanowanie wspólnej własności;
  4. szanowanie wytworów pracy dorosłych i rówieśników;
  5. pomaganie młodszym, mniej sprawnym i słabszym;
  6. samodzielność w podejmowaniu zadań, w dokonywaniu wyborów;
  7. poznawanie swoich możliwości i ograniczeń, akceptacja siebie i innych;
  8. zaradność wobec sytuacji problemowych.

§ 21

 1. Rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania, nauczania i opieki nad dziećmi.
 2. W ramach kontaktów z przedszkolem rodzice w szczególności:

1). informują nauczycieli o potrzebach dzieci w zakresie ich rozwoju;

2). ustalają z nauczycielami wspólne sposoby oddziaływania na rozwój swoich dzieci w zakresie edukacji, wychowania i opieki;

3). pozyskują informacje od nauczycieli na temat postępów w edukacji i zachowaniu dzieci;

4). uczestniczą w zajęciach adaptacyjnych, otwartych, warsztatowych, uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie przedszkola;

5). uczestniczą w zebraniach ogólnych, grupowych, konsultacjach indywidualnych;

6). włączają się w działalność dydaktyczno- wychowawczą i gospodarczą przedszkola.

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy wszczególności:
  1. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;
  2. niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
  3. wpieranie nauczycieli w działaniach edukacyjnych w celu osiągnięcia przez dzieci gotowości szkolnej;
  4. terminowe regulowanie opłat za przedszkole;
  5. przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola przez upoważnione osoby, które zapewnią mu pełne bezpieczeństwo;
  6. inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnątrz przedszkola.
 2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zobowiązani są do:
  1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, szkoły;
  2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
 3. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 4. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność dziecka w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%.
 5. Rodzice mają prawo do:
  1. zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy wychowawczo-dydaktycznymi dotyczącymi grupy oraz przedszkola;
  2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka;
  3. uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać;
  4. uzyskiwania od nauczycieli i specjalistów porad, wskazówek i podjętych działań wobec dziecka, u którego rozpoznano trudności wychowawcze, edukacyjne i uzdolnienia;
  5. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy

przedszkola.

 1. Rodzice wyrażają życzenie nauki religii danego wyznania w formie pisemnej.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§22

 1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określa Polityka finansowa Przedszkola nr 6 w Rawiczu.
 2. Prowadzenie obsługi ekonomicznej jednostki budżetowej Przedszkola nr 6 powierzono Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu.
 3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej- nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, rodziców i dzieci.
 4. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
  1. wywieszenie statutu na tablicy informacyjnej dla rodziców;
  2. udostępnianie statutu przez dyrektora przedszkola.
   1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
   2. W celu wspierania działalności finansowej i materialnej przedszkola jednostka może współdziałać z fundacjami i placówkami kultury.
 5. Z wnioskiem o zmianę lub uchwalenie nowego Statutu mogą wystąpić: dyrektor, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organy przedszkola.
 6. Każda zmiana wprowadzona do statutu wymaga ujednolicenia tekstu statutu.
 7. Uchwała w sprawie zmiany Statutu lub w sprawie uchwalenia nowego statutu wchodzi w życie w terminie przez nią określonym.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

Zmiany Statutu zostały uchwalone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Rawiczu im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Rawiczu w dniu 27.08.2020

Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut uchwalony dnia 29.08.2019 r.
Za zgodność z protokołem rady pedagogicznej z dnia 02.10.2020 r.

Niniejszy jednolity tekst Statutu został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 9/2020/2021 z dnia 02.10.2020 r.

Statut wchodzi w życie z dniem 02.10.2020.