Nowa procedura bezpieczeństwa oraz postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia obowiązuje od dnia 01.09.2020 na czas trwania epidemii COVID-19.

Zarządzenie Dyrektora nr 8/2020 z dnia 27.08.2020 r.

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkola
nr 6 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Rawiczu oraz procedura
postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

I. Procedury wprowadza się w celu zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego nałożonego na placówkę, a tym samym zapewnienia dzieciom i personelowi Przedszkola bezpiecznych warunków opieki, wychowania i pracy w okresie pandemii COVID – 9 oraz w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania tej choroby.

II. Procedury określają działania, które przedszkole może podjąć celem zminimalizowania zarażenia, jednak rodzice decydujący się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola są świadomi, że mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi, nie da się w pełni wyeliminować ryzyka.

III. Niniejsza procedura określa:
1) podstawowe zasady bezpieczeństwa;
2) zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola;
3) organizację opieki w przedszkolu;
4) zasady higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni;
5) organizację żywienia;
6) zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

ad.1) Podstawowe zasady bezpieczeństwa:
podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, do przestrzegania których zobowiązany jest personel przedszkola i rodzice dzieci, to: samoobserwacja, samodyscyplina zdrowotna, częste mycie rąk, unikanie kontaktu rąk z twarzą i ustami, zakrywanie twarzy podczas kichania czy kaszlu, zachowanie dystansu minimum 1,5 metrów od innych osób, wystrzeganie się kontaktu z osobami wykazującymi objawy infekcji górnych dróg oddechowych, unikanie skupisk ludzi, prawdomówność co własnego stanu zdrowia
i zdrowia najbliższych, szczególnie dzieci.

ad. 2) Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

a) Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola – szatnia /z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, zachowując dystans społeczny min.1,5 m. od kolejnego rodzica z dzieckiem. Należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności /osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe.
b) Dzieci do przedszkola przyprowadzane są do godziny 8.15. W godzinach od 8.30 do 14.00 przedszkole jest zamknięte.W szczególnych przypadkach, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, dziecko może być odebrane przed godziną 14.00.
c) W szatni rodzice przekazują dziecko wyznaczonemu pracownikowi przedszkola, który odprowadza do sali pod opiekę nauczyciela.
d) W przypadku zbyt dużej liczby osób w szatni rodzice/opiekunowie oczekują przed wejściem do przedszkola zachowując społeczny dystans.
e) W mniejszej szatni może przebywać 4 rodziców/opiekunów z dziećmi, w większej szatni 6 rodziców/opiekunów z dziećmi z przestrzeganiem zasady społecznego dystansu.
f) Odbierając dziecko z przedszkola rodzic/opiekun w szatni zgłasza wyznaczonemu pracownikowi przedszkola i czeka na przyprowadzenie dziecka do szatni.
g) Do przedszkola przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
h) Obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania do przedszkola dziecka
z objawami chorobowymi bądź dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę lub jest chory.
i) Rodzic/inny opiekun przyprowadzający dziecko do przedszkola lub je odbierający, musi być zdrowy.
j) Rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecku, gdy nauczyciel uzna to za konieczne.
k) Wprowadza się zakaz odbierania dzieci w czasie pobytu w przedszkolu na dodatkowe wyjścia dziecka, np. wizyty u dentysty lub inne i ponowny powrót do przedszkola w ciągu danego dnia.
l) W przypadku wątpliwości dotyczących stanu zdrowia dziecka pracownik może zażądać od rodzica zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego np. kaszel alergiczny, katar alergiczny lub inne infekcje związane z chorobami przewlekłymi, niezagrażające innym osobom, niezwiązane z zakażeniem Covid-19.
m) W okresie trwania pandemii rodzice zobowiązani są ograniczyć do minimum liczbę osób, które mogą przyprowadzić lub odbierać dziecko z przedszkola, szczególnie osób po 60 roku życia.
n) Na teren przedszkola można wnieść wyłącznie ubranie na zmianę, Obowiązuje zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
o) Pozostawienie dziecka w przedszkolu wymaga bezwzględnie od rodzica pozostania
w gotowości do odbierania telefonu z przedszkola w godzinach, w których dziecko
w nim przebywa (wskazane udostępnienie 2 telefonów do kontaktu).
p) Obowiązkiem rodzica jest przypominanie dziecku podstawowych zasad higieny, takich jak: mycie rąk, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zasłanianie nosa i ust przy kichaniu czy kasłaniu, unikanie bliskiego kontaktu fizycznego z rówieśnikami i zachowanie bezpiecznej odległości.

ad.3) Organizacja opieki w przedszkolu.

a) Przedszkole funkcjonuje w warunkach wzmożonego rygoru sanitarnego.
b) Obowiązkiem nauczyciela jest wyjaśnić dzieciom, jakie zasady obowiązują
w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikaty powinny być przekazane dzieciom w formie pozytywnej , by wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa
i odpowiedzialności za swoje zachowanie a nie lęku.
c) Grupa dzieci przebywa w wyznaczonej sali.
d) W grupie może przebywać 25dzieci.
e) Zajęcia w ramach udzielanej pomocypsychologiczno-pedagogicznej odbywają się w gabinecie logopedycznym.
f) Sale pozbawione są przedmiotów i sprzętów, których nie można wyprać lub skutecznie dezynfekować.
g) Salę wietrzy się co najmniej raz na godzinę.Zajęcia ruchowe prowadzi się przy otwartych oknach.
h) Opiekunowie starają się zachować między sobą obowiązujący dystans społeczny
/1,5 -2 m./ i przypominają o tej zasadzie także dzieciom;
i) Pracownicy kuchni i personel pomocniczy nie mają kontaktu z dziećmi i opiekunami dzieci.
j) Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – najlepiej na terenie przedszkola a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne, spacery.
Dzieci mogą korzystać z placu zabaw, który będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu.
k) W przedszkolu sprawowane są czynności dydaktyczne- opiekuńczo-wychowawcze.
l) Nauczyciele są zobowiązani dbać o to, by dzieci nie skupiały się w grupy.
m) Nauczyciele są zobowiązani do tego, by dbać o częste mycie rąk przez dzieci wodą
z mydłem, w szczególności po przyjściu do przedszkola, po skorzystaniu z toalety,
z pobytu na świeżym powietrzu, przed jedzeniem.
n) Rezygnuje się z mycia zębów przez dzieci.
o) Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego wprowadza się zakaz swobodnego poruszania się po budynku (dopuszczalne w sytuacjach wyjątkowych i niezbędnych, po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym) innych dorosłych, niż nauczyciele, pracownicy i dyrektor przedszkola.
ad.4) Zasady higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni.
a) Przed wejściem głównym do budynku umieszcza się płyn do dezynfekcji rąk,
z którego zobligowane są korzystać wszystkie osoby dorosłe. Dezynfekowanie rąk jest obligatoryjne, jeśli osoba dorosła ma założone rękawiczki jednorazowe.
b) W czasie pracy i sprawowania opieki nad dziećmi pracownicy nie mają obowiązku noszenia maseczek ochronnych/przyłbic oraz rękawiczek, fartuchów z długim rękawem, lecz są one dostępne w razie konieczności ich użycia. Pracownicy zobowiązani są do dezynfekowania rąk po wejściu do budynku oraz w trakcie pracy z dziećmi. Dozowniki z płynami do dezynfekcji są umieszczone w miejscach niedostępnych dla dzieci.
c) W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone pozostają plakaty
z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk. Przy wejściu do przedszkola umieszcza się też instrukcje prawidłowego używania maseczki i rękawiczek.
d) Szczególną dbałością otacza się utrzymywanie czystości i dezynfekowanie ciągów komunikacyjnych, dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
e) Toalety dezynfekowane są kilka razy dziennie, na bieżąco.
f) Pracownicy odpowiedzialni za dezynfekcję zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta zawartych na opakowaniu środka dezynfekującego. Zobowiązani są też do ścisłego przestrzegania czasu niezbędnego na wietrzenie dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, by dzieci nie były narażone na wdychanie oparów.
g) Monitorowanie codziennych prac porządkowych/dezynfekcyjnych i wietrzenia sal– odnotowane na kartach monitoringu codziennych prac porządkowych.
ad. 5) Organizacja żywienia.
a) Z dystrybutorów wody w salach dzieci korzystają wyłącznie pod nadzorem nauczyciela.
b) Żywienie organizuje się z zachowaniem zasad szczególnej ostrożności.
c) Dostawcy posiłków/produktów żywnościowy, pozostawiają je i odbierają w wyznaczonym miejscu na terenie przedszkola.
d) Posiłki dzieci spożywają w sali dziennego pobytu, w małych grupach. Po każdym posiłku następuje czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 O C lub wyparza.
e) Pracownicy kuchni zobowiązani są w miarę możliwości do zachowania względem siebie dystansu na stanowiskach pracy a jeśli to niemożliwe – do stosowania środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni
i sprzętów. Szczególną uwagę pracownicy muszą zwrócić na utrzymanie szczególnie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowiska pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
f) Zaleca się kontakt telefoniczny między pracownikami przedszkola.
ad.6) Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
a) Do pracy w przedszkolu dopuszczone są jedynie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
b) W miarę możliwości do pracy z dziećmi nie są angażowani pracownicy powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, o których wiedzę posiada pracodawca.
c) W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy przedszkola nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
d) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
e) Personelowi przedszkola oraz rodzicom dzieci zaleca się bieżące śledzenie informacji
Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/gis lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa.
f) Jeśli dziecko lub członek personelu przejawia niepokojące objawy zakażenia koronawirusem odsuwa się go niezwłocznie od pracy lub uczestniczenia w zajęciach. Wstrzymuje się przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci. Powiadamia się Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rawiczu i ściśle stosuje się do wydawanych instrukcji i poleceń.
g) Dziecko lub członka personelu należy odizolować od innych osób w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe jest odizolowanie. Dziecko przebywa pod opieką nauczyciela/członka personelu. Dziecko i nauczyciela/członka personelu wyposaża się w maseczkę i rękawiczki oraz zaleca zachowanie dystansu minimum 1,5 metrów. O podejrzeniu zakażenia w przypadku dziecka niezwłocznie powiadamia się rodziców.
h) Wyznaczone pomieszczenie wyposażone jest w środki higieny osobistej i płyn dezynfekujący. Wejście do pomieszczenia oznacza się napisem „Izolatorium".
i) Pracownicy przedszkola są poinstruowani, jak należy stosować procedury,
z zachowaniem spokoju i racjonalności oraz nie ulegania panice.
j) W widocznym, łatwo dostępnym miejscu w przedszkolu /na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym, w miejscu izolacji oraz w sekretariacie/ umieszczone są numery telefonów do: stacji sanitarno-epidemiologicznej (602 534 361), służb medycznych (999 lub 112 lub 61 873 93 67, 61 873 92 95, 61 873 93 68 – Szpital Miejski w Poznaniu ul. Szwajcarska),organu prowadzącego (65 546 54 00), kuratora oświaty(780 386 010 lub 65 614 11 00).
k) Jeśli to możliwe, przystępuje się do ustalenia listy osób obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywała osoba o objawami zakażenia oraz przeprowadza się rutynowe sprzątanie i dezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, oparcia).
l) Każdorazowo w sytuacji zagrożenia należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.